Стратегии за обрат и възстановяване

Нашата тясна специалност – Стратегии за обрат и Възстановяване на бизнеси. Етапите през, които ще преминем заедно при бизнес възстановяване:

  • Анализ на процесите и дейността на фирмата. Проектът започва с анализ на процесите и дейността на компанията, целта на който е да се открият областите, нуждаещи се от подобрение.
  • Оценка на проблемите на фирмата. След анализа преминаваме към оценка на проблемите в отделните дейности на компанията и нашите бизнес консултанти предлагат решения за тях.
  • Практическо прилагане на избраните решения. Приложението, в общия случай се изразява в налагане на нови правила, стандарти за изпълнение на определени услуги или дейности, на нови методи на работа в компанията-клиент на нашите услуги.
  • Внедряване на отчетен софтуер в компанията. Целта на внедряването на нашия специализиран бизнес софтуер „Forward – Ефективност“ или на друг отчетен инструмент, е по определени основни показатели, които да могат да се генерират ежедневно, да се проследява ефектът от избраните решения върху резултатите на фирмата.
  • Текущ контрол на дейностите във фирмата. Текущ контрол върху правилното приложение на нововъведените методи, инструменти и правила на работа в компанията. На този етап от реализацията на бизнес проекта, всяка една нововъведена мярка се оценява от ръководството на компанията и нашият екип и ако се окаже неефективна, се коригира.
  • Обучение на ръководството на компанията. По време на продължителността на целия проект тече непрекъснат процес на обучение на ръководния персонал на фирмата. Това обучение има две насоки – практическо обучение за прилагане на всеки един от елементите на методологията и теоретично. Тези две форми на обучение са тясно свързани и крайната им цел е да променят изцяло мениджърското мислене във фирмата. Мениджърът, а дори и обикновеният служител, трябва да осъзнае нуждата и ползата от това сам да търси проблемите, да намира ефективни решения и така да подпомага за постоянното развитие на компанията.
  • Осигуряване на устойчиво развитие за компанията. Бизнес развитието на компанията е една от основните цели на всеки един проект и то се постига чрез намиране на ефективни решения на всеки един проблем за бизнеса. Ефективните решения се намират от хора, което означава, че успешното бизнес развитие зависи от правилното стимулиране на персонала на компанията. При реализацията на всеки един проект ние предлагаме конкретна система за стимулиране на персонала, обвързана с постигане на финансови резултати. Тя може да включва както финансови, така и нематериални стимули.
  • Последващ контрол на напредъка на фирмата. За да гарантираме положителния ефект от проекта в дългосрочен план, нашият консултантски екип е включил и една последна фаза на следпроектен контрол при клиента. Следпроектният контрол от страна на нашите бизнес консултанти продължава до три месеца след края на продължителността на проекта. През тази последна фаза веднъж месечно ние следим всички ключови елементи на проекта и даваме препоръки на нашите клиенти.