Управление на риска

МДМ Партнърс ще Ви помогне да:

Определите склонността на вашата оргaнизация да поема риск от самото начало.

Ще идентифицираме рисковете и как ще повлияят на бизнеса Ви:

– стратегически риск (напр. репутация, отношения с клиенти, технически иновации, геополитически и др.);

– финансов и отчетен риск (напр. пазарен, данъчен, кредитен);

– риск от съответствие и управление (напр. етика, регулаторни въпроси, международна търговия, неприкосновеност на личния живот); и

– оперативен риск (напр. ИТ сигурност и поверителност, верига за доставки, проблеми с работната ръка, природни бедствия).

Подход

Ще работим съвместно с Вас по управлението на риска за вашата организация

Изчисляваме вероятността и въздействието на всеки един потенциален риск

Даваме приоритет на рисковете въз основа на бизнес целите. Третираме (или реагираме) на рисковите състояния. Анализираме резултатите и коригираме, ако е необходимо.

Какви са ползите и предизвикателствата от управлението на риска?

Ефективното управление на рискове, които биха могли да имат отрицателно или положително въздействие върху капитала и печалбите, носи много ползи. Той също така представлява предизвикателства, дори за компании със зрели стратегии за управление, риск и съответствие.

Основно се фокусираме върху развитието на компаниите през следните области:

Стратегическо бизнес планиране. Структуриране на организацията на база на функционалните нужди. Изграждане и развитие на екипи. Коучинг и менторство на висшия мениджмънт

Предимствата на управлението на риска включват следното:

1. Повишена осведоменост за риска в цялата организация; 2. Повече доверие в целите и целите на организацията, тъй като рискът е включен в стратегията; 3. По-добро и по-ефективно спазване на регулаторните и вътрешни мандати за съответствие, тъй като спазването е координирано; 4. Подобрена оперативна ефективност чрез по-последователно прилагане на рисковите процеси и контрол; 5. Подобрена безопасност и сигурност на работното място за служители и клиенти; и 6. Конкурентен диференциатор на пазара.

Получете експертни познания и разбиране при управление на риска по новия проект